Skip to main content
Home » Veiligheid » Naar een veilige, toekomstgerichte en weerbare samenleving
Opinie

Naar een veilige, toekomstgerichte en weerbare samenleving

Elke dag opnieuw zetten ontelbare mensen zich in om bij te dragen aan een samenleving waarin iedereen zich veilig kan voelen. “Toch worden we nog te vaak geconfronteerd met zinloos geweld of criminaliteitsvormen die onze maatschappij ontwrichten”, zegt Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken. “Geweld ook tegen de vele mensen die dag en nacht paraat staan om te helpen, dit vaak in zeer moeilijke omstandigheden.”

Als minister van Binnenlandse Zaken werk ik elke dag samen met alle partners om te garanderen dat burgers in een veilige, toekomstgerichte en weerbare samenleving kunnen leven. Zeker in deze uitdagende tijden, waarin veiligheid geen zekerheid meer is en de middelen schaarser worden, is dat broodnodig.

Een veilige omgeving voor veiligheidsdiensten en hulpverleners

Een eerste uitdaging is de veiligheid garanderen van de mensen die zelf instaan voor onze veiligheid. Zij krijgen al te vaak te maken met agressie of geweld. Veiligheidsdiensten en hulpverleners moeten hun job kunnen uitoefenen in de meest optimale omstandigheden, zodat ze over ons kunnen waken en ons de best mogelijke hulp kunnen bieden. Al sinds mijn aantreden als minister maak ik er een prioriteit van om hen beter te beschermen, met gedragen maatregelen en de juiste middelen en instrumenten die daarop impact hebben. Zo lanceerden we ‘Wederzijds Respect’, een bewustmakingscampagne die bestaat uit verschillende projecten om het vertrouwen op te bouwen tussen de burger en de hulp- en veiligheidsberoepen. In de strijd tegen het politiegeweld werd een omzendbrief verspreid met richtlijnen rond onder meer preventie, psychosociale bijstand en opvang. Er is de burgerlijke partijstelling in dossiers waar geweld tegen politie werd gepleegd, en ook de inspanningen rond het gebruik van bodycams voor zowel politie- als hulpdiensten gaan verder.

Intrafamiliaal geweld 

Zich veilig voelen in de samenleving begint bij het zich veilig en geborgen kunnen voelen op de plaats waar we thuis zijn. Tijdens de coronacrisis zagen we jammer genoeg een stijging in het aantal meldingen van intrafamiliaal geweld. Meer tijd samen doorbrengen dan voorheen heeft in sommige gezinnen geleid tot meer spanningen, waarbij fysiek of psychisch geweld niet werd geschuwd. Eén op de vijf vrouwen in ons land wordt slachtoffer van deze vormen van geweld. Om lokale besturen aan te zetten actie te ondernemen tegen deze problematiek, konden ze zelf projecten indienen en daarvoor subsidies ontvangen. Steeds opnieuw zie ik de bewustwording en de gedrevenheid waarmee besturen, gespecialiseerde hulpverleners, politiediensten en vrijwilligers aan de slag gaan om binnen hun stad of gemeente ruchtbaarheid te geven aan deze problemen en om te voorzien in een drempelverlagende aanpak gericht op een luisterend oor, doorverwijzing en professionele hulpverlening, ook op juridisch vlak. Samen met de FOD Binnenlandse Zaken blijf ik de projecten van nabij opvolgen.

Het is mijn prioriteit om de veiligheid te garanderen van de mensen die zelf instaan voor onze veiligheid. Hulpverleners krijgen namelijk al te vaak te maken met agressie of zinloos geweld.

Duurzame oplossingen 

Er wordt met verenigde krachten gewerkt aan een omgeving die garanties wil bieden op het vlak van veiligheid en bescherming, zodat we er samen kunnen wonen, werken en leven in de best mogelijke omstandigheden. Het is belangrijk dat alle diensten en partners uit de veiligheidsketen, niet in het minst de lokale overheden en de federale overheid, aandacht blijven hebben voor onze snel veranderende maatschappij, en dus ook de daardoor veranderende noden en behoeften van ons allen. We moeten elk dag samen blijven zoeken naar de juiste oplossingen: duurzame oplossingen die de waarden van onze democratische rechtstaat respecteren. Zodat elke inwoner kan leven in een veilige, toekomstgerichte en weerbare samenleving.

Next article