Skip to main content
Home » Strategic HR » Opleiden van uitzendkrachten. Een must?
Strategic HR

Opleiden van uitzendkrachten. Een must?

In samenwerking met
In samenwerking met

Levenslang leren is een absolute must, ook voor uitzendkrachten. Wat betreft de opleidingen rond de veiligheid en gezondheid op het werk moeten zowel de uitzendkrachten zelf, het uitzendkantoor, de gebruiker als de overheid en de sectoren hun rol opnemen.

Tekst: Joris Hendrickx

Marijke Bruyninckx, Directeur van Preventie en Interim.
Levenslang leren: een must én opportuniteit

Bruyninckx: “Door de toenemende digitalisering worden voortdurend nieuwe en bijkomende opleidingseisen gesteld. Deze nood beperkt zich echter niet tot de technische kennis over de werkpost en de daarbij horende technologieën, maar breidt zich ook uit naar hoe men veilig en gezond kan werken. Ook uitzendkrachten moeten hierrond worden opgeleid en/of bijgeschoold. Laaggeschoolde uitzendkrachten hebben echter nood aan andere vormen van opleiding dan de schools opgeleide uitzendkracht.”

“De sterkte van uitzendkrachten is alvast dat ze al doende leren en beschikken over een groot aanpassingsvermogen. Ze werken altijd op een andere werkplek, bij een nieuwe werkgever en nieuwe collega’s. Bovendien kunnen ze zorgen voor een kruisbestuiving door op hun beurt de ervaren goede praktijken te verspreiden bij de verschillende gebruikers waar ze aan de slag gaan.”

Drie betrokken partijen

“Een uitzendkracht wordt aangeworven door het uitzendbureau, maar voert prestaties uit bij de gebruiker. Ieder van die drie partijen heeft zijn rol te spelen om het werk veilig en gezond uit te voeren”, legt Bruyninckx uit.

⮕ De gebruiker formuleert voorafgaand aan het uitzendkantoor duidelijk over welke opleiding/vorming de uitzendkracht moet beschikken. Om hierbij te helpen, stelt Preventie en Interim een modelwerkpostfiche ter beschikking op zijn site www.werkpostfiche.be. In luik A dat door de gebruiker wordt ingevuld moet deze de opleidingseisen vermelden.

⮕ Het uitzendkantoor zal een uitzendkracht selecteren die aan deze deskundigheid voldoet met inbegrip van het veilig werken. De gebruiker zal dan zorgen voor een gepast onthaal via meter/peter/coach om met de specificiteiten van de werkpost te leren werken.

⮕ Bij de uitzendkracht zelf moet rekening worden gehouden met verschillende profielen. Er zijn de geschoolden die snel kunnen worden ingezet. Anderen hebben opleidingen gevolgd die niet meer voldoen aan de huidige normen en moeten dus worden bijgespijkerd. Sommigen hebben opleidingen gemist omwille van hun beperkte schoolse opleiding en moeten die later inhalen via het al doende leren.

Ook overheid en sectoren spelen een rol

Bruyninckx: “Bij zeer specifieke werkposten zal de gebruiker de opleiding van de uitzendkracht op zich moet nemen tijdens het onthaal of bij intern georganiseerde opleidingen. Vaak zullen opleidingen rond digitalisering en nieuwe technologische ontwikkelingen echter intern niet voorhanden zijn. Beroepsopleidingen georganiseerd door de overheid en door de sectoren zullen hierop moeten inspelen. Maar ook dan moet de gebruiker zijn (verworven) kennis met betrekking tot het veilig en gezond werken op deze nieuwe werkposten verplicht delen met zijn werknemers en uitzendkrachten.”

Next article