Home » Mobiliteit » “We moeten volop inzetten op combimobiliteit”
Mobiliteit

“We moeten volop inzetten op combimobiliteit”

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken

De bevolking opnieuw verzoenen met het openbaar vervoer, inzetten op duurzaamheid en verkeersveiligheid, nieuwe technologieën integreren,… Het zijn slechts enkele van de vele uitdagingen voor kersvers Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. Tijd voor een stand van zaken.

Welke algemene evoluties en uitdagingen stelt u vast op het vlak van mobiliteit?

“Vlaanderen staat vandaag voor grote maatschappelijke, economische en technologische uitdagingen die ons mobiliteitsgedrag sterk zullen veranderen. Deze verandering is al ingezet met de groeiende populariteit van elektrische fietsen en auto’s, de opkomst van de deelauto’s en -fietsen, de doorbraak van mobiliteitsapps en de ontwikkeling van zelfrijdende wagens. « 

« De verkeers- en vervoersdruk is zeer hoog. Iedere minuut die we in de file staan, is ofwel economisch verlies, ofwel verlies van onze schaarse vrije tijd. Er zijn ook nog té veel dodelijke verkeersslachtoffers. In 2018 waren er 310 verkeersdoden. Dat is onaanvaardbaar.”

Wat zijn voor u als minister de grootste prioriteiten?

“Via een modal shift van de (vracht)wagen naar duurzamere vervoersmiddelen streef ik naar een ontlasting van het wegennet, een betere levenskwaliteit en een systeem van basisbereikbaarheid via een meer vraaggericht en efficiënter vervoerssysteem. Dit veronderstelt een goede combimobiliteit waarbij personen vervoersmiddelen combineren. Met de (meer dan) verdubbeling van de investeringen in fietsinfrastructuur maken we van de fiets een volwaardiger alternatief. « 

Iedere minuut die we in de file staan, is ofwel economisch verlies, ofwel verlies van onze schaarse vrije tijd.

« Er wordt ook ingezet op een kwaliteitsvol en vraaggericht openbaar en collectief vervoer en op vervoer op maat en deelmobiliteit. Dit alles steeds in afstemming met lokale besturen en de vervoerregio’s. Daarnaast blijf ik ook gericht investeren in het onderhoud, de capaciteit en de doorstroming van het wegennetwerk. »

« Verkeersveiligheid is een topprioriteit. Het aantal verkeersdoden moet jaarlijks dalen. We zetten in op verkeersveilig gedrag bij alle weggebruikers, maar verminderen ook potentiële conflictzones, in het bijzonder voor de kwetsbare weggebruiker. Samen met lokale besturen maak ik ook werk van een efficiëntere en effectievere verkeerscontrole en handhaving.”

In welke zin kan de overheid samenwerken met de privésector om bepaalde zaken efficiënter aan te pakken?

“Met het oog op de modal shift is samenwerking met de privésector aangewezen, onder meer op vlak van privaat collectief vervoer, deelsystemen, intelligente transportdiensten, Mobility-as-a-Service (MaaS) en andere innovatieve mobiliteitsoplossingen. De grenzen tussen privaat en publiek vervoer zullen verder vervagen. Nieuwe oplossingen, maar ook nieuwe problemen zullen zich aandienen. Bedrijven, burgers, overheden en organisaties moeten anders gaan denken en handelen. »

« Samenwerking is hierbij cruciaal. Vanuit de Vlaamse overheid willen we mee richting geven aan deze omslag, door de voorwaarden te creëren en spelers samen te brengen met aandacht voor een gezond evenwicht tussen publieke en private waarden.”

Reizigers moeten kunnen rekenen op mobiliteitsdiensten die op vlak van comfort, veiligheid, snelheid en betaalbaarheid de vergelijking met de eigen wagen kunnen doorstaan.

Hoe kunnen we onze mobiliteit duurzamer maken?

“Mobiliteit heeft een impact op ons leefmilieu, vroeger als deel van het probleem, vandaag en morgen meer als deel van de oplossing. Met ambities inzake onder meer combimobiliteit, de modal shift voor het personen- én goederenvervoer, de vergroening van de publieke en private gemotoriseerde vloot, MaaS en andere slimme toepassingen dragen we proactief bij aan een duurzame mobiliteit.”

Wat is volgens u nodig om het gebruik van het openbaar vervoer te bevorderen?

“Reizigers moeten kunnen rekenen op mobiliteitsdiensten die op vlak van comfort, veiligheid, snelheid en betaalbaarheid de vergelijking met de eigen wagen kunnen doorstaan. We moeten dan ook prioritair werk maken van frequent, snel, stipt, comfortabel en betaalbaar openbaar vervoer dat beter afgestemd is op de vervoersvraag. « 

« Mensen moeten ook vlot kunnen schakelen tussen vervoersmiddelen, om zo combimobiliteit te stimuleren. Dit veronderstelt herkenbare en gebruiksvriendelijke mobipunten met een aanbod aan diverse, op elkaar afgestemde vervoersmogelijkheden. Ook het aanbod van De Lijn en de NMBS, als ruggengraat van het openbaar vervoer, moet op een klantvriendelijke manier op elkaar worden afgestemd.” Er zijn nog té veel dodelijke verkeersslachtoffers. Verkeersveiligheid is dan ook een topprioriteit.« Er zijn nog té veel dodelijke verkeersslachtoffers. Verkeersveiligheid is dan ook een topprioriteit. »

Welke plaats moeten deelinitiatieven krijgen?

“Deelsystemen zijn een essentiële schakel in duurzame mobiliteit. Het streefdoel is een gebiedsdekkend systeem van fietsdeelsystemen en kwaliteitsvolle fietsenstallingen aan haltes en mobipunten. Aan mobipunten moet het mogelijk zijn om vandaag te kiezen voor de fiets, morgen voor de bus en overmorgen voor een (deel)auto en andere deelsystemen. Het aanbod van openbaar en collectief vervoer wordt geïntegreerd met deelfietssystemen. Zo wordt het Blue Bike aanbod alvast geïntegreerd in het abonnement van De Lijn. Ook private spelers worden, in samenspraak met de vervoerregio’s, gefaciliteerd om aan knooppunten deelsystemen te exploiteren.”

Wat met de bedrijfswagens?

“Met het oog op een verdere vergroening van het bestaande wagenpark onderzoeken we vanuit de Vlaamse regering, in overleg met de federale overheid en de andere gewesten, hoe we de bedrijfswagens versneld kunnen vergroenen. Het verminderen van de CO2-uitstoot van de mobiliteit is hierbij het ultieme doel, niet het stimuleren van een bepaalde technologie.”

Next article