Skip to main content
Home » De Kracht van Vlaanderen » Maatschappelijke problemen aanpakken met technologische innovatie
Innovatie

Maatschappelijke problemen aanpakken met technologische innovatie

Peter Demuynck, Algemeen Directeur van Agoria Vlaanderen.

Technologische innovatie is vaak de meest duurzame, efficiënte en betaalbare oplossing voor heel wat van onze maatschappelijke uitdagingen in Vlaanderen.

Meer uitleg door Peter Demuynck, Algemeen Directeur van Agoria Vlaanderen.

Tekst: Joris Hendrickx

Innovatie en digitale transformatie als speerpunt

Demuynck: “De nieuwe Vlaamse regering beschouwt innovatie en digitale transformatie als een speerpunt voor het beleid van de komende jaren. Tegen het einde van de legislatuur wil ze drie procent van het bruto regionaal product besteden aan onderzoek en innovatie. Wij pleiten er alvast voor om deze middelen maximaal vraaggestuurd in te zetten, in het belang van de Vlaamse economie en samenleving.”

“Maatschappelijk moet onderzoek en innovatie vooral in het teken staan van de uitdagingen in onze samenleving. Onderzoek en innovatie zijn pas echt relevant wanneer de resultaten ervan ook maximaal ingezet en gebruikt worden in concrete toepassingen. Denk aan de verdere digitalisering van de overheid, onderwijs op maat, preventieve gezondheidszorg, circulaire economie, een vlottere mobiliteit,…”

Nood aan concrete plannen én implementatie

“We moeten vooral pragmatisch te werk gaan en nagaan wat voor Vlaanderen de concrete maatschappelijke uitdagingen zijn. De overheid, burgers en het bedrijfsleven dienen samen te zoeken naar mogelijke realistische oplossingen daarvoor. Technologie zal daar dan vaak een deel van uitmaken, denk maar aan slimme camera’s, artificiële intelligentie of betere signalisatie om de mobiliteitsproblemen aan te pakken. Dat moet vervolgens in één concreet implementatieplan worden gegoten, mét duidelijke meetbare doelstellingen waarmee we kunnen afchecken of de voorgestelde doelen gehaald worden”, legt Demuynck uit.

Maatschappelijk moet onderzoek en innovatie vooral in het teken staan van de uitdagingen in onze samenleving.

“Ten slotte moet dat plan ook effectief worden uitgevoerd. Dat betekent dat bepaalde organisaties of mensen met een mandaat van de Vlaamse regering verantwoordelijk moeten worden gemaakt om het te implementeren. We kunnen vanuit Agoria Vlaanderen voorzetten geven, maar zijn zeker ook bereid om een voortrekkersrol te spelen in het uitwerken van een strategie om van Vlaanderen een topregio te maken op het vlak van innovatie en digitale transformatie.”

Activering verbeteren

Demuynck: “Maar we moeten ook inzetten op activering, willen we de vooropgestelde activiteitsgraad van 80% behalen. Die activering is cruciaal voor onze vele technologiebedrijven die op zoek zijn naar goede werkkrachten (bv. STEM-profielen). Ook voor onze maatschappij is het belangrijk om zoveel mogelijk mensen een zinvolle invulling te geven en zo voldoende middelen te genereren waarmee de overheid vervolgens weer kan investeren.”

Onderzoek en innovatie zijn pas echt relevant wanneer de resultaten ervan ook maximaal ingezet en gebruikt worden in concrete toepassingen.

“Het onderwijs heeft nood aan een transformatie waarbij de overheid, de scholen én de geëngageerde bedrijven een gedeelde verantwoordelijkheid opnemen. Vanuit de bedrijven zou zo didactisch materiaal ter beschikking kunnen worden gesteld dat ze zelf gebruiken. Ook studenten hebben echter een verantwoordelijkheid. De essentie van een onderwijstransformatie is dat we profielen moeten kunnen afleveren die zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun leerproces en die in staat zijn om levenslang te blijven leren.”

“Op kortere termijn zullen we de digitale vaardigheden van werknemers moeten bijschaven. Vanuit Agoria Vlaanderen stellen we alvast voor om een ‘digital skills passport’ in het leven te roepen waarmee men kan aftoetsen waar men vandaag staat en welke skills men verder moet ontwikkelen om ook binnen enkele jaren nog binnen hetzelfde beroep actief te kunnen zijn”, besluit Demuynck.

Next article